Jdi na obsah Jdi na menu
 


Quena , Quenilla

7. 2. 2010

Quenilla je menší provedení tohoto nástroje

 

 

 Legenda o flétně

klikni na:

 translate.google.cz/translate

 

 

http://rosettasister.files.wordpress.com/2009/04/musica-andina.jpg

Quena

From Wikipedia, the free encyclopedia Z Wikipedie, otevřená encyklopedie

Jump to: navigation , search Skočit na: Navigace, Hledání

The quena is a South American wind instrument, mostly used by Andean musicians Quena je jihoamerická dechový nástroj, většinou používaný andské hudebníků

The quena ( Quechua : qina , sometimes also written "kena" in English) is the traditional flute of the Andes . Quena (Quechua: Qina, někdy také psáno "Kena" v angličtině) je tradiční flétnuAndách. v Usually made of bamboo , it has 6 finger holes and one thumb hole and is open on both ends. Obvykle vyrobena z bambusu, že má 6 dír prstu a jeden palec díra a je otevřena na obou koncích. To produce sound , the player closes the top end of the pipe with the flesh between his chin and lower lip, and blows a stream of air downward, along the axis of the pipe, over an elliptical notch cut into the end. Produkovat zvuk, hráč uzavírá horní konec trubky s tělem mezi bradou a spodní ret a rány proud vzduchu směrem dolů, podél osy potrubí, přes zářez eliptický řez do konce roku. It is normally in the key of G, with G being the lowest note (all holes covered). To je normálně v tónině G, G je nejnižší poznámku (všechny otvory na které se vztahuje). It produces a very breathy or airy tone. Vyrábí velmi dýchavičný nebo vzdušné tón.

The quenacho (also "kenacho" in English) is a greater, lower-toned version of the quena and made the same way. Quenacho (také "kenacho" v angličtině) je vyšší, nižší-posílil verzi quena a udělal stejným způsobem. It is in the key of D, a fourth lower than the quena. Je v tónině D, čtvrtiny nižší než quena. In most of Andes ' towns "vamos a ir a la quena" (we will go to the quena) was a popular sentence to threaten little children, because the quena was made of bamboo, a hard material. Ve většině And 'města "Vamos ir la quena" (půjdeme do quena) byl populární větu, která ohrožují děti, protože quena byla vyrobena z bambusu, pevný materiál.

Quena is mostly used in traditional Andean music . Quena se většinou používá v tradiční andské hudbě. In the 1960s and 1970s the quena was used by several Nueva Canción musicians, this use was in most cases for particular songs and not as an standard instrument but some groups such as Illapu have used it regularly. V letech 1960 až 1970 quena byl používán několik Nueva hudebníků Canción, toto použití bylo ve většině případů pro jednotlivé písně, a nikoli jako standardní nástroj, ale některé skupiny, jako jsou Illapu užilo pravidelně. In the 1980s and 1990s some post-Nueva Canción rock groups have also incorporated the quena in some of their songs; notably Soda Stereo in Cuando Pase el Temblor and Los Enanitos Verdes in Lamento Boliviano . V roce 1980 a 1990 některé Nueva Canción post-rockové skupiny mají také začleněna quena v některých svých písních, zejména Soda Stereo v Cuando Pase el záchvěv půdy a Los Verdes Enanitos v Lamento Boliviano. The quena is also relatively common in World music . Quena je také poměrně běžné v hudebním světě.

[ edit ] Other flutes [Editovat] Další flétny

Other Andean flutes include Ostatní andské flétny patří

  • The pinquillo (also pinkuyo or pinkiyo), has the same fingering as the quena, and is similar in appearance and operation to a recorder . Pinquillo (také pinkuyo nebo pinkiyo), má stejný prstoklad jako quena, a je podobný ve vzhledu a provozu na záznamník. Unlike the actual quena, it has an air channel or fipple to conduct the air; Na rozdíl od skutečného quena, má vzduchový kanál, nebo zobcové provést vzduchu;
  • The tarka (or tharqa), which also operates like a recorder but is comparatively shorter and quite angular in shape, requires greater breath, and has a darker, more penetrating sound; Tarka (nebo tharqa), která rovněž funguje jako záznamník, ale je poměrně dost kratší a hranaté tvaru, vyžaduje větší dech, a má tmavší, více pronikavý zvuk;
  • The moseño (originally mohoseño), is a long, dual-tube bamboo flute with a deep sound. Moseño (původně mohoseño), je dlouhý, dual-trubice s bambusovou flétnu hluboký zvuk. The auxiliary tube acts as an aeroduct. Pomocné trubka se chová jako aeroduct.

[ edit ] See also [Editovat] Viz též

[ edit ] External links [Editovat] Externí odkazy


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář