Jdi na obsah Jdi na menu
 


Škopková basa / Washtub bass / Gutbucket

31. 7. 2009

 

http://www.elderly.com/images/new_instruments/200N/WASHTUB_washtub.jpg

více obrázků na :

images.google.cz/images

Necky bass

From Wikipedia, the free encyclopedia Z Wikipedie, otevřená encyklopedie

Jump to: navigation , search Přejít na: navigace, hledání
 
 

The washtub bass , or "gutbucket," is a stringed instrument used in American folk music that uses a metal washtub as a resonator. Necky na kontrabas, nebo "gutbucket," je strunné nástroje používané v americké lidové hudby, který používá kovové necky jako rezonátor. Although it is possible for a washtub bass to have four or more strings and tuning pegs, traditional washtub basses have a single string whose pitch is adjusted by pushing or pulling on a staff or stick to change the tension. Ačkoliv je možné, aby necky bass mít čtyři nebo více strun a ladění kolíky, tradiční necky basy mít jediný řetězec, jehož rozteč je upravena tlačení nebo tažení na zaměstnance, nebo trvat na změně napětí.

The washtub bass was used in jug bands that were popular in some African Americans communities in the early 1900s. Necky na basu byl použit ve džbánku kapel, které byly populární v některých afrických Američanů komunit v raném 1900s. In the 1950s, British skiffle bands used a variant called a Tea chest bass , and during the 1960s, US folk musicians used the washtub bass in jug band-influenced music. V 1950, britský skiffle kapel používá variantu tzv. Čaj hrudníku bass, a během 1960s, US lidových hudebníků využila necky basu v kapele džbán-ovlivněn hudbou.

Variations on the basic design are found around the world, particularly in the choice of resonator. Variace na základní konstrukce se nacházejí na celém světě, zejména ve výběru rezonátor. As a result there are many different names for the instrument including the "gas-tank bass," "barrel bass," "box bass" (Trinidad), "bush bass" (Australia), "babatoni" ( South Africa ), "tingotalango" (Cuba), " tulòn " (Italy), "laundrophone" and others. V důsledku toho existuje mnoho různých názvů pro nástroje včetně "plyn-tank bass", "hlaveň bass", "Schránka basy" (Trinidad), "Bush basy" (Austrálie), "babatoni" (Jižní Afrika), " tingotalango "(Kuba)," tulòn "(Itálie)," laundrophone "a další.

The hallmarks of the traditional design are simplicity, very low cost and do-it-yourself construction, leading to its historical association with lower economic classes. Znaky tradičního designu jsou jednoduchost, velmi nízké náklady, a do-it-sami konstrukce, což vede k jeho historické spojení s nižší ekonomické třídy. These factors also make it quite common for modern-day builders to promote modifications to the basic design, such as adding a finger board, pedal, electronic pickup, drum head, or making the staff immovable. Tyto faktory také zcela běžné pro moderní-denní budovateli prosazovat změny v základní konstrukce, jako je například přidání prst palubě, pedál, elektronický snímací, buben hlavu nebo provádějí pracovníci nemovitosti.

[ edit ] History [Editovat] Historie

Ethnomusicologists trace the origins of the instrument to the 'ground harp' - a version that uses a piece of bark or an animal skin stretched over a pit as a resonator. Ethnomusicologists vysledovat původ nástroj k 'zem harfu' - verze, která využívá kousek kůry nebo zvířecí kůže napne přes díry jako rezonátor. The ang-bindi made by the Baka people of the Congo is but one example of this instrument found among tribal societies in Africa and Southeast Asia, and it lends its name to the generic term inbindi for all related instruments. V ang-Bindi, které Baka lidí v Kongu je pouze jedním z příkladů tohoto nástroje nalézt mezi kmenové společnosti v Africe a jihovýchodní Asii, a to půjčuje svůj název na obecný pojem inbindi všech souvisejících dokumentů. Evolution of design, including the use of more portable resonators, has led to many variations, such as the dan bau (Vietnam) and gopichand (India), and more recently, the "electric one-string", which amplifies the sound using a pickup. Vývoj designu, včetně použití více přenosných rezonátory, vedla k mnoha variant, jako je dan Bau (Vietnam) a gopichand (Indie), a nedávno se "elektrickým jedno-string", která zesiluje zvuk pomocí vyzvednutí.

The washtub bass is sometimes used in a jug band , often accompanied by a washboard as a percussion instrument . V necky bass je někdy používán ve džbánku kapely, jež je často doplněno valcha jako bicí nástroj. Jug bands, first known as "spasm bands," originated among African-Americans around 1900 in New Orleans and reached a height of popularity between 1925 and 1935 in Memphis and Louisville. Džbán kapely, první známý jako "křeč kapel," pochází z afrického-Američané kolem roku 1900 v New Orleans a dosáhl vrcholu popularity mezi 1925 a 1935 v Memphisu a Louisville.

At about the same time, European-Americans of Appalachia were using the instrument in "old-timey" folk music. V přibližně stejnou dobu, Evropské-Američanů byly Appalachia pomocí nástroje ve "starých-timey" lidovou hudbou. A musical style known as "gut-bucket blues" came out of the jug band scene, and was cited by Sam Phillips of Sun Records as the type of music he was seeking when he first recorded Elvis Presley. A hudební styl, známý jako "gut-kbelík blues" vyšel ze džbánku kapele scéně, a byla citována podle Sam Phillips z neděle rekordů jako druh hudby byl hledají, když se poprvé zaznamenán Elvis Presley.

In English skiffle bands and Australian and New Zealand bush bands , the same sort of bass has a tea chest as a resonator. V angličtině skiffle kapel a australské a novozélandské Bush kapel, stejný druh bass má čaj hrudníku jako rezonátor. Before the Beatles , John Lennon and Paul McCartney 's band, The Quarrymen , featured a tea-chest bass, as did many young bands around 1956. Před Beatles, John Lennon a Paul McCartney 's kapelou, na dělníci v lomu, vybavený čajovou-bass hrudi, stejně jako mnoho mladých kapel okolo 1956.

A folk music revival in the US in the early 1960s re-ignited interest in the washtub bass and jug band music. A lidová hudba oživení ve Spojených státech v časných 1960s re-vznítit zájem o necky basy a džbán kapela hudbu. Bands included Mother McCree's Uptown Jug Champions which later became The Grateful Dead , and, the Jim Kweskin Jug Band featuring Fritz Richmond (1939-2005) on bass. Kapely zahrnuty Matka McCree to Uptown džbánku mistrů, která se později stala Grateful mrtvý, a že Jim Kweskin džbánku Band hrají Fritz Richmond (1939-2005) na basu. Richmond has performed on numerous recordings from America and Japan. Richmond účinkoval na mnoha nahrávkách z Ameriky a Japonska. One of his washtub basses is in the collection of the Smithsonian Institution. Jeden z jeho necky basy je ve sbírce na Smithsonian Institution.

[ edit ] Players [Editovat] Hráči

Brian Ritchie of the band The Violent Femmes plays a 'tubless electric washtub bass', and Les Claypool of Primus , often plays a variation called a whamola . Brian Ritchie z kapely v Násilní Femmes hraje 'tubless elektrický kontrabas necky' a Les Claypool z Primus, často hraje varianta tzv. whamola.

[ edit ] External links [Editovat] Externí odkazy

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

XRumer + XEvil free demo

(MashaBef, 13. 12. 2017 22:41)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.